TelTester v.3

Symulator linii telefonicznej
 
Aby stwierdzić czy aparat telefoniczny jest sprawny konieczne jest dołączenie go do linii centrali telefonicznej. Jeżeli taka próba wykaże niesprawność telefonu określenie co zostało uszkodzone jest w wielu przypadkach niemożliwe. Teltester symuluje takie podłączenie umożliwiając w ten sposób wykonanie wszystkich prób aparatu jak na linii centralowej. Teltester symulując linię centralową i umożliwia poza prostymi próbami wykonanie pomiarów elektrycznych elementów składowych telefonu.
 
Wykonanie pomiarów jest absolutnie niezbędne w przypadku prowadzenia serwisu.
 
SYMULACJA
centralowej linii telefonicznej z regulowanym napię-ciem od 8V do 60V-.
 
OMOMIERZ i MEGAOMOMIERZ
o zakresie pomiarowym od 0 W do 200MW i napięciu pomiarowym 48V- do 120V- co umożliwia pomiary:stanu izolacji przy odłożonej słuchawce, stanu układu zabezpieczającego przed przepięciami.
 
AKUSTYCZNY "SZUKACZ ZWARĆ"
możliwość zmiany grani-cy rezystancji od 0-255 W
 
POMIARY PĘTLI TELEFONU
(podniesiona słuchawka) Spadek napięcia na telefonie podczas rozmowy. Prąd płynący przez aparat. Oporność pętli w warunkach rzeczywistych linii telefonicznej. Możliwość regulacji napięcia od 8V-120V ,Prąd max linii Imax=60mA
 
POMIARY UKŁADÓW WYBIERCZYCH
dekadowy (impulsowy)
W skład pomiaru wchodzi pomiar: czasu zwarcia tm; czasu przerwy tb; częstotliwości f; czasu między seriami impulsów ti; oblicza stosunek przerwy do zwarcia tm/tb; pokazuje wybrane cyfry 
tonowym (DTMF)
Generator napięcia dzwonienia wytwarza napięcie 15 do 100V~ regulowane skokowo o częstotliwości 25Hz i 50Hz. Pomiar obejmuje: Prąd dzwonienia; spadek napięcia na układzie wywoławczym telefonu; pomiar impedancji układu (moduł impedancji). Napięcie dzwonienia występuje na tle napięcia stałego linii.
 
POMIAR SKUTECZNO¦CI UKŁADU AKUSTYCZNEGO
dokonywany jest metodą subiektywną za pomocą wychylenia wskaĽnika wysterowania. WskaĽnikiem wysterowania jest linijka analogowa ukazująca się na wyświetlaczu, liczbowa reprezentacja linijki, oraz decybelowe przedstawienie pomiaru. 
 
GENERATOR AKUSTYCZNY

Wytwarza sygnały akustyczne emitowane w linię

sygnał zgłoszenia 400Hz ciągły

sygnał zajętości 400Hz 0,5/0,5s

sygnał natłoku 400Hz 0,25/0,25s

sygnał oczekiwania 400Hz 0,05/0,05s

sygnał 800Hz ciągły

sygnał narastający 300 - 3400Hz

sygnał regulowany „ręcznie" 0-28kHz

sygnał mowy „proszę czekać" 

 

GENERATOR POMIAROWY

Częstotliwości od 0-28kHz ustawiane co 0.5Hz.

ODWRÓCENIE PĘTLI

Zamienia biegunowość linii niezależnie od wykonywanej funkcji. Sprawdza w ten sposób działanie układu Gretza w telefonie.

DOŁĄCZENIE TELEFONU TESTOWEGOUmożliwia dołączenie do badanego telefonu, telefonu te-stowego i przeprowadzenie symulowanej rozmowy. W ten sposób możliwe jest też testowanie telefaxu.

NADAJNIK TELETAKSY 12kHz lub 16kHz

z regulowaną długością impulsu oraz czasu między impulsami.

NADAJNIK IDENTYFIKACJI CLIP w systemie DTMF oraz FSK

System DTMF w standarcie TelTestera, FSK - opcja za dopłatą
 
TON FAXU
Wysyła w linię sygnał ciągły 2100Hz. NADAJNIK DTMF -Wysyła w linię sygnały wybiercze DTMF zgodnie z naciskanymi klawiszami numerycznymi. (0-9, #,*,A,B)
 
REGULOWANY POZIOM
wszystkich sygnałów emitowanych w linię. (od -40dBm do +5dBm)
 
TŁUMIENNOŚĆ DOPASOWANIA
Funkcja dokonuje pomiaru tłumienności dopasowania do rezystancji 600W w paśmie częstotliwo-ści 200Hz-16kHz
 
WYDRUK
Po dołączeniu drukarki do złącza można wydrukować parametry tarcz numerowych z szczegółowym rozbiciem wskazań jak również aktualny ekran. (złącze równo-ległe Centronics)
 
PROGRAMOWANIE TESTU PORÓWNAWCZEGO
umożliwia zaprogramowanie przyrządu do seryjnego testowania aparatów telefonicznych np. kontrola techniczna produkcji. Każdy z mierzonych parametrów jest ustawialny i pozwala dopasować test do założeń technicznych narzuconych przez producenta lub przez obowiązujące normy.